top of page

תעשייה

הכנת תכניות לחלוקת רעש באזורי תעשייה מתוכננים על מנת לצמצם את הפגיעה בסביבה. בדיקת מפלסי הרעש הצפויים ממבני תעשייה או מתקני תשתיות מתוכננים והשוואתם לקריטריונים המקובלים. מתן המלצות לפתרונות אקוסטיים, במידת הצורך. הכנת חוות דעת אקוסטיות וליווי מול רשויות וועדות תכנון.

מחצבת עציונה

קו המים החמישי- קטע מזרחי

מתקן התפלה פלמחים

מחצבות

מחצבת הר דרגות 

מחצבת כחל

מחצבת בית מאיר

מחצבת נשר, רמלה

מחצבת מנחמיה

מחצבת נטוף

מחצבת עציונה

מפעלי תעשייה ותשתיות

מפעל אגן כימיקלים

תחנת כוח דוראד

מנועי בית שמש - הרצת מנועים

הגנות ים המלח 

קו המים החמישי לאספקת מים לירושלים, קטע מערבי 

קו המים החמישי, קטע  מזרחי  

תחנת שאיבה אילת

מפעלי ים המלח, תתל 35 א'

אזורי תעשייה (חלוקת זכויות רעש)

אזור תעשיה מוקיבלה

אזור תעשייה לקייה

אז"ת תימורים

אז"ת נתיבות

אזור תעשיה לקיה

אזור תעשיה "שער מזרח", ירושלים

אז"ת גאליה

אזור תעשיה עטרות

מועצה אזורית אל קסום

אזור תעשיה רמת בקע

אז"ת כסייפה

אז"ת מערבי בית שמש

נספחים אקוסטיים לאתרי בנייה

מתחם עדן, ירושלים

מחלף גולומב

מנהרות צקשרות, רכבת רלה, תל אביב

מוסד יד בן-צבי

ישיבת אור שמח

bottom of page